§ 1 Definicje.

1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

a) Administrator

ART-WOMEN s.c. Sebastian Bizub,Klaudia Bizub

adres: ul. Tęczowa 25, 53-601 Wrocław, tel.713412281

NIP 5482493729 , REGON 240480646

zarejestrowany i widoczny w ewidencji CEIDG pod adresem,

https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx

b) Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej (art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO);

c) Klient (Kupujący)– osoba fizyczna posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu i jest stroną kupującą w ramach zawieranej z Właścicielem sklepu Umowy sprzedaży;

d) Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014.121);

e) Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego https://art-women.pl/regulamin/

f) Sklep Internetowy albo Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem art-women.pl za pośrednictwem ,którego przedstawiana jest oferta handlowa oraz realizowany jest proces Zamówień prowadzący do zawarcia Umowy sprzedaży;

g) Towar – produkty prezentowane w Sklepie internetowym;

h) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zawierana z wykorzystaniem Sklepu internetowego pomiędzy Właścicielem sklepu (sprzedającym) a Klientem (kupującym);

i) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).

j) Właściciel Sklepu – ART-WOMEN s.c. Sebastian Bizub,Klaudia Bizub adres: ul. Tęczowa 25, 53-601 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr Regon 240480646 NIP 5482493729 będąca stroną sprzedającą w ramach zawieranej z Klientem Umowy sprzedaży. Ponadto Właściciel sklepu jest organizatorem dostawy Towaru na podstawie udzielonego przez Klienta pełnomocnictwa;

k) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru oraz sposób dostawy.

§ 2 Postanowienia ogólne.

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://art-women.pl/regulamin/

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep Internetowy, działający pod adresem , art-women.pl prowadzony jest przez Właściciela Sklepu.

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego;

b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego;

c) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny urządzenia z dostępem do Internetu, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) Internet Explorer;

b) Mozilla Firefox;

c) Google Chrome;

d) Opera;

e) Apple Safari

2.6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://art-women.pl/regulamin/oraz pobrać go, a także kopiować, przechowywać lub utrwalać w formie elektronicznej oraz sporządzać jego wydruk lub wydruki.

2.7. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2.8. Informacja o cenie podawana na stronie art-women.pl ma charakter wiążący i nie ulega zmianie wyłącznie od momentu otrzymania przez Klienta od Właściciela Sklepu e-maila zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

2.9. Towary nadają się wyłącznie do celu wyznaczonego przez ich zwykły użytek, pod którym należy rozumieć wszelki użytek, do którego Towar może być przeznaczony ze względu na posiadane cechy i właściwości.

§ 3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego.

3.1. Warunkiem korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności zawierania Umów sprzedaży, jest rejestracja lub podanie wymaganych danych identyfikacyjnych, w szczególności:

a) imię i nazwisko, firma lub nazwa,

b) numer telefonu

c) adres e – mail,

d) adres miejsca zamieszkania lub siedziby,

e) adres dostawy,

f) Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,

g) inne dane konieczne do zrealizowania Zamówienia, w szczególności wystawienia faktury VAT lub dokumentów transportowych.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego udostępnianego w zakładce pod adresem art-women.pl/moje-konto/#

3.3. Dokonanie rejestracji oznacza wyrażenie zgody na treść Regulaminu.

3.4. Właściciel Sklepu może odmówić lub pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć czasowo dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,

c) dopuści się innych zachowań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami.

3.5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu internetowego usługami Właściciel sklepu podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

3.6. Obsługa Sklepu internetowego dostępna jest dla Klientów wyłącznie od poniedziałku do piątku, w godzinach: 8.30 -16.00.

§ 4 Procedura zawarcia Umowy sprzedaży.

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową art-women.pl dokonać wyboru Towaru – złożyć Zamówienie, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w niedziele i święta,dni wolne (ustawowe lub urlop) rozpatrywane będą w najbliższym następującym po nich dniu roboczym. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z dokonaniem zakupu towaru. Złożone zamówienie traktowane jest jako jednostronna wola zakupu towaru wykazana przez Klienta sklepu. Zamówienie zostaje tym samym przyjęte do realizacji, tj. do rozpatrzenia przez obsługę sklepu.

4.2. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu internetowego art-women.pl w przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient sklepu jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się, gdy towar będzie dostępny, a zamówienie zostało poprawnie zarejestrowane w systemie sprzedaży sklepu internetowego art-women.pl W przypadku niemożności skontaktowania się z zamawiającym w ciągu 48 godzin od złożenia zamówienia obsługa sklepu internetowego art-women.pl anuluje zamówienie.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych, w szczególności dotyczących miejsca dostawy oraz ilości Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na bieżącej stronie Sklepu internetowego.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia;

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, w tym kosztów dostawy podanych osobno; ewentualnie dodatkowych kosztów, jeśli występują,

c) wybranej metody płatności,

d) danych zawartych w Fakturze VAT;

e) wybranego sposobu i miejsca dostawy,

4.5. W celu złożenia przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży konieczne jest wysłanie Zamówienia, które poprzedza dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”.

4.6. Naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę” kończy proces realizacji Zamówienia i jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia woli przez Klienta, iż wybrane towary zobowiązuje się odebrać i zapłacić ich cenę (w tym koszty dostawy).

4.7. Klient otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem złożenia Zamówienia, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Umowy sprzedaży. Po otrzymaniu potwierdzenia Klient ma prawo modyfikacji lub odwołania Zamówienia, ze skutkiem wobec treści Umowy sprzedaży, wyłącznie w drodze kontaktu z obsługą Sklepu internetowego, za pośrednictwem adresu e-mail Sklepu internetowego. Modyfikacja lub odwołanie jest skuteczne względem Właściciela Sklepu pod warunkiem otrzymania stosownego potwierdzenia od Właściciela Sklepu ma adres e – mail Klienta.

4.8. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą otrzymania potwierdzenia złożenia Zamówienia. Klient i Właściciel sklepu związani są treścią potwierdzenia złożenia Zamówienia, o ile klient nie dokona jego modyfikacji lub odwołania w sposób przewidziany powyżej.

4.9. Zawarcie Umowy sprzedaży, w szczególności poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”, jest równoznaczne z tym, że Klient udziela Właścicielowi sklepu pełnomocnictwa do zawarcia w jego imieniu umowy na świadczenie usług związanych z dostawą Towaru .

§ 5 Dostawa.

5.1. Dostawa Towarów odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską  lub paczkomatem

5.3. Dostawa Towarów zamówionych w Sklepie internetowym realizowana jest

za pośrednictwem Firmy kurierskiej InPost-czas dostawy maksymalnie 1-2 dni robocze od nadania przesyłki

-InPost Kurier : 9,90 zł płatność PAYU poniżej zakupów za 100 zł
powyżej zakupów za 100 zł przesyłka gratis

-InPost Kurier Pobranie: 18 zł

-InPost Paczkomat :  9,90 zł płatność PAYU poniżej zakupów za 100 zł

powyżej zakupów za 100 zł przesyłka gratis

-InPost Paczkomat Pobranie:18 zł

– w siedzibie firmy tj ul.Tęczowa 25 Wrocław bezpłatnie (odbiór osobisty) – 2 godziny

5.4. Przekazanie Towaru do dostawy wynosi maksymalnie 3 dni robocze liczone od momentu skompletowania i poprawnego złożenia Zamówienia i uznania na rachunku Właściciela sklepu kwoty w wysokości ceny za Towar oraz kosztów dostawy. Zamówienia złożone po godzinie 12.00 przekazywane są do realizacji następnego dnia roboczego.

5.5.Klient jest zobowiązany sprawdzić stan przesyłki podczas odbioru w obecności pracownika firmy kurierskiej. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Klient zobowiązany jest zgłosić ten fakt kurierowi i nie przyjmując towaru niezwłocznie sporządzić protokół reklamacyjny oraz poinformować o tym fakcie naszą firmę.

5.6. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz paragonu dla osób fizycznych i faktury VAT dla przedsiębiorców, uwzględnieniem przepisów w zakresie podatku od towarów i usług.

5.6. Obowiązkiem Właściciela Sklepu jest dostarczenie towaru nieobarczonego wadami. Towary dostępne w Sklepie są nowe i są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§ 6. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów,są cenami brutto, podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT . Cena nie uwzględnia kosztów dostawy ani ubezpieczenia Towaru.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) płatność przelewem na numer konta bankowego w banku CREDIT AGRICOLE : 80 1940 1076 3160 2684 0000 0000

b) płatność za pobraniem w trakcie odbioru towaru

6.3. W tytule zapłaty należy podać dane identyfikujące Umowę sprzedaży lub Zamówienie, a co najmniej nr Zamówienia lub nr Umowy Sprzedaży wskazane w wiadomość e-mail z potwierdzeniem złożenia Zamówienia.b) płatność za pobraniem w trakcie odbioru towaru

§ 7. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Każdemu Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego i korzystającemu ze Sklepu Internetowego przysługuje prawo odstąpienia od zawartej Umowy sprzedaży (na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa), w terminie 14 dni, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Ustawy o prawach konsumenta.

7.2. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres: ART-WOMEN s.c ul.Tęczowa 25 lub mailowo, z wyróżnieniem w tytule maila numeru zamówienia na adres e – mail: biuro@art-women.pl

7.3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia, Właściciel sklepu (sprzedający) nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Zakupiony Towar należy zwrócić na poniższy adres: ART-WOMEN s.c ul.Tęczowa 25  za pośrednictwem przesyłki pocztowej.

7.4. Właściciel sklepu/sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez klienta zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Klientowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.

Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. W razie kiedy zwrócony przez Klienta towar jest uszkodzony uszczerbek w jego wartości pokrywany jest z uiszczonej ceny. Jeżeli zaś zwrócony Towar jest w takim stanie, że jego dalsza odsprzedaż jest niemożliwa lub znacznie utrudniona Właściciel sklepu/sprzedający zalicza uiszczoną przez Klienta Cenę na poczet naprawienia szkody – Cena nie podlega zwrotowi.

7.6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów zgodnie z art.38 Prawa Konsumenckiego

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 8. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Właściciel sklepu jako sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna Towaru zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, a to na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Księga IV, Tytuł XI “SPRZEDAŻ”, DZIAŁ I “Przepisy ogólne” art. 535 i następne, z uwzględnieniem wszelkich zmian prawa w tym zakresie.

8.2. Reklamacje dotyczące Towarów, należy kierować na adres e- mail sklep@art-women.pl  lub w formie pisemnej na adres: ul. Tęczowa25 53-601 Wrocław. Reklamacje rozpatrywane są w terminach ustawowych.

§ 9. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Właściciel sklepu podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Właściciela sklepu o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu internetowego.

9.4. Właściciel sklepu zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni roboczych, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

§ 10. Zmiany Regulaminu.

Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniższych przyczyn:

a. zmiana w zakresie funkcjonowania oferowanych przez Właściciela Sklepu usług sprzedaży; w tym wycofanie usługi do którego/której mają zastosowanie postanowienia Regulaminu,

b. wprowadzenie przez Właściciela Sklepu nowych Towarów lub usług, do których będą miały zastosowanie postanowienia Regulaminu;

c. zmiana systemów informatycznych wykorzystywanych do obsługi oferowanych przez Właściciela Sklepu produktów i usług, do których mają zastosowanie postanowienia Regulaminu,

d. zmiana przepisów prawa w zakresie objętym działalnością Sklepu Internetowego;

e. zmiana przepisów podatkowych i/lub zasad rachunkowości stosowanych przez Właściciela Sklepu,

f. zmiana lub wydanie nowych orzeczeń sądowych, orzeczeń organów administracji, zaleceń lub rekomendacji uprawnionych organów, w tym Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – w zakresie związanym z wykonywaniem umowy lub Regulaminu,

2. W przypadku zmiany Regulaminu, Właściciel Sklepu doręczy zarejestrowanemu Klientowi zmieniony Regulamin lub wykaz zmian Regulaminu za pośrednictwem e-maila .

3. Właściciel Sklepu informuje o proponowanych zmianach Regulaminu w terminie nie później niż 30 dni przed ich wejściem w życie.

4. W razie, gdy Klient nie zgadza się na zmiany Regulaminu, może wypowiedzieć Regulamin ze skutkiem natychmiastowym, przy czym do Umów sprzedaży zawartych przed wypowiedzeniem Regulaminu stosuje się Regulamin w brzmieniu sprzed wprowadzanych zmian.

§ 11. Postanowienia końcowe

11.1 Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

11.2.Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

11.3.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z równoważnych i zgodnych z prawem metod przed sądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR lub dokonując wyboru dowolnego podmiotu uprawnionego spośród znajdujących się w rejestrze UOKiK. Sprzedający oświadcza zamiar i wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego.

W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

11.4. Zmiany dzienników ustaw aktów prawnych wskazanych w Regulaminie nie powodują konieczności zmiany Regulaminu.